Polskie Towarzystwo
Koordynowanej Ochrony Zdrowia

Definicja Koordynowanej Ochrony Zdrowia wg. PTKOZ

Koordynowana ochrona zdrowia (KOZ) oznacza zorganizowane działania uczestników systemu mające na celu osiąganie wysokiej efektywności kosztowej świadczeń, jakości opieki medycznej oraz ciągłości obsługi pacjenta

Według Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia, KOORDYNOWANA Ochrona Zdrowia powinna być:

KO

KOmpleksowa oraz zintegrowana

OR

ORganizacyjnie kontrolowana

DY

DYnamicznie reagująca na potrzeby uczestników

NO

NOwoczesna i wysokiej jakości

WA

WArtościowa i efektywna

NA

NAwiązująca do rozwiązań sprawdzonych na świecie

Aktualności